Associació Lliure Antiprohibicionista (ALA) 

Apdo. de correos 2.135  08080 Barcelona